Říšský zákon

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

Základní ustanovení

 • Království Altgrad je nezávislá monarchie vyhlášená na území bývalého Silverlainova panství v království Lordaeron.
 • Jižní hranici s královstvím Gilneas tvoří stavba známá jako Greymanova zeď. Východní hranici s velkovévodstvím Hillsbrad tvoří hraniční kameny a celní brána navazující na přírodní hranici. Severní hranici s královstvím Lordaeron tvoří hraniční kameny a celní brána v polovině dřívější provincie Hvozd Lordaeronského království. Západní hranici se svobodným mořem tvoří pobřeží.
 • Politickým zřízením je absolutní monarchie rodu Silverlainů.
 • Současným panovníkem je baron Silverlaine z rodu Silverlainů, král nezávislého království Altgrad.
 • Království Altgrad sestává ze správních oblastí se samostatnou vládou. Správní oblast a její charakter smí vyhlásit výhradně jen panovník království změnou Říšského zákona.
 • Současnými správními oblastmi jsou prefektura Pyrewood s vládnoucím prefektem, zahrnující město Pyrewood a přilehlé oblasti, prefektura Ambermill s vládnoucím prefektem, zahrnující město Ambermill a přilehlé oblasti a samostatná pevnost Silverlaine s vládnoucím králem. Hranice mezi oblastmi prefektur Pyrewood a Ambermill je určena trasou hlavní zemské stezky. Hranice mezi oblastmi prefektury Pyrewood a samostatnou pevností Silverlaine je určena příkopem.
 • Konkrétní vládce správních oblastí a charakter správních oblastí i jejich vládců určuje panovník království vyhláškou, respektive úpravou Říšského zákona.
 • Občanství království Altgrad nabývá jakýkoliv obyvatel dlouhodobě se zdržující na území království, který nemá žádné jiné občanství.
 • Jakýkoliv obyvatel pohybující se po území království Altgrad svým pobytem stvrzuje znalost současného znění Říšského zákona a zavazuje se jej dodržovat.
 • Změny Říšského zákona je oprávněn učinit pouze panovník a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Trestní zákon

 • Jakýkoliv obyvatel může být souzen za své činy proti jiné bytosti, spolku či zemi.
 • Obyvatel může být obviněn ze všech obvyklých trestných činů zahrnujících ničení, ublížení, zabití, zradu, krádež a další, a také z neobvyklých závažných činů poškozující jinou bytost, spolek či zemi.
 • Soudní moc je svěřena správní oblasti, kde byl čin spáchán, pokud je místo nejasné, výkon soudu je určen panovníkem či jeho rádci.
 • Správní oblast je oprávněna využít práva útrpného v případě nezbytnosti.

Pravomoc

 • Nejvyšším slovem a zákonem království je slovo panovníka.
 • Panovník drží ve svých rukou moc zákonodárnou a soudní.
 • Vládci správních oblastí smí využívat všech práv vyplývajících z jejich posice. Dle potřeby mohou mimo jiné využít práva stanného, branného, obranného a inkvizičního. Práva mohou uplatňovat po celém území správní oblasti, pokud není určeno jinak panovníkem. V případě zásahu do jiného správního celku je nutné povolení daného vládce.
 • Panovník smí využívat výše zmíněná práva na celém území království, navíc disponuje právem útočným a hrdelním, která však může jednotlivě propůjčit vládcům správních oblastí v daných situacích dle svého uvážení.
 • Výkonnou moc drží ve svých rukou na celém území království organisace Altgradská armáda Královská garda. Jednotlivé správní oblasti smí moc výkonnou svěřit další organisaci vyhláškou, avšak ta je nadále podřízena této organisaci. Tato organisace má povoleno využít jakékoliv prostředky k výkonu své funkce.
 • Diplomatičtí poslové jsou po dobu výkonu své funkce postaveni mimo trestní zákon a vztahuje se na ně nedotknutelnost. Po pozbytí posice mají stejná práva jako jakýkoliv jiný obyvatel. Vládce správní oblasti a panovník smí jmenovat nové diplomatické posly avšak vládce správní oblasti nemůže sejmout funkci z posla jiné správní oblasti či královského posla.
 • První královský rádce je osoba disponující absolutní mocí panovníka v jeho nepřítomnosti či indisposici. Během přítomnosti panovníka rádce svých práv pozbývá, ovšem je mu dovoleno účastnit se schůzí ovlivňujících chod království.
 • Král, vládci správních oblastí a první královský rádce jsou po dobu výkonu funkce zákonem nepostižitelní.

Válečný zákon

 • Království Altgrad vstupuje se začátkem roku 26 o.v.o. do stavu válečné mobilisace za využití práva obranného proti Lordaeronskému agresoru. Válka byla vyhlášena útokem Lordaeronského vojska na údajně spornou hranici mezi Lordaeronem a královstvím Altgrad.
 • Válečnými stranami jsou definovány následující:
  • Lordaeronské království zastoupené armádním generálem lordem Fenrisem z rodu Fenrisů, regentem Lordaeronu. Útočícím vojskem je Lordaeronská armáda pod vedením téhož.
  • Království Altgrad zastoupené baronem Silverlainem z rodu Silverlainů, králem nezávislého království Altgrad. Bránícím vojskem je Altgradská armáda Královská garda pod vedením brigádního generála Cartera.
 • Sousední oblasti velkovévodství Hillsbrad, městský stát Dalaran a království Gilneas vyhlásili neutralitu válečnou prostou uzavřením hranic a přerušením obchodních a diplomatických styků s oběma stranami. Království Alterak nemá jednoznačně zvoleného vládce a je předpokládaná válečná neutralita prostá s oběma stranami.
 • Vojsko království Altgrad má povoleno použít jakékoliv prostředky v zájmu obrany státu a civilního obyvatelstva, které jsou v souladu s obecným zněním válečných dohod Lordaeronské aliance uznaných během období zvaného Druhá válka.
 • Ve válečném stavu je možné přistupovat k soudnictví zjednodušenou formou.
 • Záměrný pohyb po nepřátelském území a pomáhání nepříteli ve zbroji je považováno za vlastizradu a je trestáno hrdelně.