Cech mágů (619-622)

Z Nostalgia
(přesměrováno z Cech mágů)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherCech mágů (619-622)]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherCech mágů (619-622)]]

}} }}

Cech mágů
Kontrolní orgán věd magických pro provincii Hvozd
Triquetra.png
Tři světla Triquetry spřažené pod kruhem mágů cechu.
Příslušnost: Nezávislí
Lordaeron flag.png Lordaeron
Rasy: Sin'dorei, Quel'dorei, Lidé, Nemrtví
Povolání: {{{Povolání}}}
Hlavní sídlo: Falkensteinská věž, LO
Sídlo (sídla): Ambermill
Vůdce: Magistr Tyre Shath'amon
Oblast působení: Západní Lordaeron
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Přesvědčení:
I proti vůli lidu, protivenství gardy, nepřátelství inkvizice, lásce smrťáčka a jiných překážek, cech dosud nebyl rozpuštěn.


Obsah

Cech mágů je jedna z hlavních frakcí, ke kterým se lze přidat. Je také jediným, uznávaným provinčním cechem s právem vyučovat nad-umění magická. Jde také o provinční orgán pověřený dozorem, kontrolou a organizací magických záležitostí v zemi. K výkonu tohoto úkolu je cechu dáno právo uzavřít libovolnou oblast země, pokud cech zjistí jakékoliv ohrožení ke kterému by mohlo dojít. Stojí za zmínku, že toto právo je pověřením Lorda Fenrise a proto neomezuje jen svobodný lid, ale také armádu, dokonce i Garda, by měla hranici uzavřené oblasti respektovat a nevstupovat do takové bez doprovodu pověřence cechu.


Přijetí do cechu

Osoba, jež by se chtěla stát součástí cechu mágů a tak dosáhnout zvláštních výsad, mezi které patří právo studovat a užívat magických schopností v provincii hvozd, musí splnit jistá kritéria a teprve poté absolvovat přijetí.

Kritéria

 • Bezúhonnost, trestní i morální.
 • Nezávislost, zejména vojenská.
 • Věk vyšší než dětský.

Přijetí

Pokud osoba splňuje všechna kritéria, nebo mu byla udělena výjimka vyhláškou alespoň druhého stupně, stává se adeptem cechu mágů. Pokud však nadále trvá k přijetí ke studiu, uznání svých dovedností, či jen povolení užívati magických nad-umění musí adept získat patřičná doporučení. A to alespoň pět. Doporučení smí vydat kdokoliv z již působících mágů a členů cechu. Nikoli noviců!

Výjimku zde tvoří mágové s pověřením Kirin Tor, kteří jsou přijati a uznáni přirozeně dle Kompaktáty Kirin Tor. A to i dodatečně. Takové mágy není v pravomocích cechu soudit, pokud svou příslušností, původem či postavením přesahují autoritu Tribunálu.

Organizace cechu

Cech mágů prošel mnohými změnami. Tou největší patrně při smrti Arcimága Ingloriona a následném příchodu Magistra Shath’amona na jeho místo. Byla zrušena veškerá vnitřní organizace cechu do této chvíle platná. Magistr se rozhodl využít jiného vzoru popsaného v Kompaktátu magického práva z roku 612, kniha druhá, stať třetí, hlava první.

Synod

Synod cechu mágů je nejvyšší instancí cechu. Ztělesňuje moc zákonodárnou. V Synodě mohou zasedat všichni členové cechu, nejméně však musí být přítomen cechmistr s jedním preferítem a jedním dalším mágem, nebo dva preferíti se třemi dalšími mágy, nebo osm mágů. Jinak je synod není usnášeníschopný. Synod vydává vyhlášky prvního řádu. Které jsou takto nejvyšší magickou stanovou, kterou smí vydat provinční cech mágů. Nadřízeny jsou už jen zákony a direktivy, které jsou obsahem Kompaktátu z roku 612.

Novicovské právo Synodu zahrnuje pouze přednes a návrhy, nikoliv podílení se na verdiktu Synodu. Adepti nejsou řádnými členy cechu a nemají právo se Synodu účastnit.

Při zvláštních případech se Synodu smí zúčastnit i osoba, jež s cechem nijak nesouvisí. Není-li k tomu ale vyzvána, je její role pouhým divákem.

Za jakékoliv narušení průběhu Synodu mohou být diváci, stejně jako novicové a ostatní vykázáni osobou, jež Synod vede. A to až na hranici usnášeníschopnosti.

Tribunál

Tribunál je mocí soudní. V tribunálu zasedají mágové jež z pověření Synodu drží statut Tribuna. Tribuny jmenuje i odvolává výhradně Synod, či nadřízené instance dle Kompaktáty (čtěte: Koncilia Kirin Tor).

Stráž

Cechovní stráž je mocí výkonnou. Povinnosti stráže je dbát na bezpečí cechu, jak vně cechu, tak uvnitř. Cechovní stráž, ve výkonu služby je povinna hrdě nésti své označení ustanovené v dalších stanovách cechu. Stráž má velice zvláštní privilegia, zodpovídá se výhradně instancím moci Synodu a Tribunálu. Nikoli jednotlivých mágů, kterým je nápomocna.

Stráž může za výjimečných okolností odepřít poslušnost řadovým mágům či synodu. Tribunálu, či vyšší moci, nikdy.

Stavy

Cechmistr

Osoba zodpovědná za fungování cechu z pohledu vnějšího světa. Tedy ze strany Lorda Fenrise, Gardy, armády i obyvatel probíhá veškeré jednání s cechem skrze něj. Či jím pověřené mágy. Pokud synod či tribunál nerozhodli jinak. Vydává vyhlášky druhého řádu. Zodpovídá se orgánům cechu.

Tribun

Člen cechu mágů s právem zasedat v Tribunálu. Tribuny jmenuje i odvolává Synod či nadřízená instance Kirin Tor. Vydává vyhlášky třetího řádu. Zodpovídá se orgánům cechu.

Preferít

Jde o mágy nejblíže k cechmistru. Jsou to právě preferíti, z nichž mágové přednostně vyvolí cechmistra nového v případě, že by se něco stalo se současným. Vydává vyhlášky třetího řádu. Zodpovídá se orgánům cechu.

Mág

Běžný mág provincie. Drží si práva volně užívati nauk magických za účelem sobě vlastním. Zodpovídá se orgánům cechu!

Stráž

Strážní cechu mají svého vlastního velitele, který je pověřen organizací zbytku skupiny. Stráž je povinna bránit cech, jeho moc, území, členy a autoritu.

Novic

Si drží právo užívati magických znalostí a schopností na úrovni povolené jeho mistrem. Především je mu povoleno studium.

Adept

Je osoba, která se teprve uchází o členství v cechu. Z cechovních práv jí není propůjčeno žádné. Zato cechovní vyhlášky, ustanovené a zřízení jej smí omezovati.

Stanovy cechu

Stanovy cechu mágů jsou převzaty z Kompaktáty, kterou vydalo nejvyšší koncilium Kirin Tor roku 612. Mimo zavazující kompaktáty jsou vydána následující stanoviska.

Specifikum

 • Působnost Hvozdeckého cechu mágů, v souladu s Kompaktátem vydaným roku 612, knihy druhé, hlavy první, zahrnuje celé území provincií Hvozd, Tirisfal a Alteracké hory. Včetně přidruženého území jež pokrývají oceány, do vzdálenosti deseti mil od pobřeží (při odlivu).
 • Nejbližší nadřízenou instancí cechu mágů je Menethilské koncilium Kirin Tor.
 • Svrchovanou instancí cechu mágů je vládní zřízení provincie Hvozd.

Členství v cechu

Nabízí několik pravomocí:

 • Vésti vlastní výzkum.
 • Užívati nad-umění magických.
 • Studovati nad-umění.

Cechovní insignie

 • Pečeť v podobě triquetry proťaté kruhem.
 • Znak v podobě
 • Prsten stavu magického, s pečetí v podobě triquetry cechu. Jediným rozdílem je další, opsaná, kružnice původní pečeti.
 • Cechovní stráži budiž znak cechu vytetován, či vypálen.
 • Novicům obou stavů budiž propůjčen glejt.

Podmínky členství

 • Členové cechu, jsou povinni jednat nestraně, nezaujatě a neagresivně.
 • Členové cechu, jsou povinováni odpovědností k cechu mágů.
 • Členové cechu, jsou povinni nezneužívat svých privilegií.
 • Členové cechu, jsou povinni hájit zájmy cechu.

Zvláštní pravomoci a privilegia Cechu Mágů

 • Cech Mágů má právo omezovati v používání magie veškeré obyvatelstvo země.
 • Cech Mágů jest oprávněn omezovati veškeré osoby v přístupu do oblastí, jež cech shledal nebezpečnými z hlediska magie.

Řád tribunálu

Zasedání

 • Tribunál zasedá výhradně za situace, kdy vznikl problém mezi, či s mágy.
 • Sestavuje se vždy podle patřičné situace.
 • Může být tvořen výhradně mágy s postavením Tribun.


Tresty, metody a postupy

 • Vyloučení z cechu (i podmínečné)
 • Pokuta
 • Vyloučení z cechu do vykoupení se (obvykle špatně získatelnou surovinou)
 • Nasazení pout svazujících magickou moc
 • Vězení (pohodlné vojenské)
 • Žalář (nepohodlný magický)
 • Předání armádě a soudnímu dvoru jeho Lordstva (tzn. soudu světskému)
 • V případě mezní situace okamžitá desintegrace

Historie cechu

Kirin Tor

Kruh mágů v Ambermillu vznikl krátce po vztyčení Dalaranské bariéry. Tehdy byl držen a řízen rukou Kirin Tor. Nebyly to prý pro mágy ale dobré časy. Dalaranská bariéra sílila a vzhledem k původu mágů, mezi nimiž na pár důležitých místech byli i quel’dorei museli mágové změnit své umístění. Většina jich odešla do měst na jihu.

Ambermillský kruh mágů, vedený prefektem Ysurií

Jedna z mágů, které zde zůstala aby udržovala Ambermill a kontrolovala situaci kolem Dalaranu, byla Ysuria, jmenovaná prefektem obce. Klidným časům její prefektury nebylo dáno trvat věčně. Uprchlíci z morových zemí překročili hranice hvozdu. A tehdy i Altgradu. Přicházející arcimág Inglorion žádá o včlenění svých mágů pod Ambermillský kruh. Z důvodů výhrad prefektky Ysurie dochází k hádce, jež vrcholí následným zmizením prefektky a ji zastupujícím arcimágem Inglorionem.

Ambermillský kruh mágů, vedený arcimágem Inglorionem

Kruh dostál jen mála změn, vyšlo najevo, že kruh mágů, tak jak fungoval v Hearthglenu tady nebude mít úspěch, prefektka Ysuria se vrací a po další hádce arcimág Inglorion mění své působiště.

Ambermillský kruh mágů, vedený prefektem Ysurií

Prefektka Ysuria se ve funkci dlouho neohřála, ať už to byla její vina, nebo vina Inglorionových mágů, které zde zanechal není důležité. B

Ambermillský kruh mágů, vedený Radou

Ysuria byla nalezena mrtvá. Město i Kruh řídí rada složená z Kaliona Turnera, Minretha Moonleafa, Katayi Turner a Einy Silversong. Rada je dodatečně potvrzena králem Silverlainem.

 • vzpoura farmářů
 • založení magické stráže
 • založení tábora nad kamenolomem

Ambermillský kruh mágů, vedený prefektkou Katayí Turner a prefektem Minrethem Moonleafem

Rada rezignovala. Král na místo prefekta dosazuje Katayu Turner. Ta několik týdnů poté oznamuje králi, že celou oblast i Kruh nestíhá spravovat. Druhým prefektem se stává Minreth Moonleaf.

Ambermillský chaos, zpovídající se arcimágu Arugalovi

Všichni mágové kromě arcimága Arugala odchází do Lordaeronu. Arugal spravuje město. Této chvíle chaotické nadvlády využila armáda Lorda Fenrise, která vzala město útokem a prohlásila protektorátem.

Ambermillský chaos, vedený gardistkou Tií

Gardistka Tia byla Lordem Fenrisem pověřena kontrolou celého města. Nicméně dohled nad mágy téměř okamžitě předává arcimágu Inglorionovi.

Ambermillský kruh mágů, vedený arcimágem Inglorionem

Po skončení obležení Altgradu je dál do správy arcimága Ingloriona celý Ambermill včetně kruhu. Čekali jsme zlatý věk. Omyl. Situace s provincií se zhoršovala. Magie nebyla tolik volený obor mezi lidem. Nepomohla tomu ani přestavba a rozšíření města, za spolupráce Ingloriona, Scarmind a Qiell. Proto se rozhodl arcimág Kruh uzavřít, jako knihu...

Ambermillský cech mágů, vedený arcimágem Inglorionem

...a otevřít úplně novou. Přísnější řízení sice pozvedlo úroveň mágů, ale také ztenčilo jejich řady. Byl prováděn intenzivní výzkum na Krchově, v oblasti Ambermillu a při hraničním dolu. Během svého osobního výzkumu na Krchově, arcimág Inglorion umírá. Podezřelý je ale vzkaz co nechal v Ambermillu.

Ambermillský cech mágů, vedený arcikancléřem Lavenderem

Podle něj se cechu v případě, kdy by něco jinak nepochybujícímu arcimágu nevyšlo, má ujmout dosavadní knihovník Lavender. Místo cechmistra dostává nový název, ale jinak se téměř nic neděje. Vyjma několika málo výbuchů ve sklepení Ambermillu. Arcikancléř, proto svolává nouzovou radu cechu a radí se s mágy co dál. Byl dohodnut přesun na hrad a uvolnění města pro případné civilní obyvatele.

Provinční cech mágů, vedený novicem Suntraenem

Na hradě, ale cech čeká další katastrofa. Kromě zmizení cechmistra také události dnes známe jako Ambermillský kolaps. Kdy se zhroutila část pole obklopující Dalaran a město Ambermill bylo zamořeno anomáliemi. Novic Suntraen vypisuje za spolupráce s dalšími novici volbu cechmistra.

Provinční cech mágů, vedený novicem Lunou

Volbu by statutárně měl vyhrát krásný elf, nicméně okamžitě po volbě resignuje a místo předává novici Galenovi. Dochází i k vraždě krásného elfa samotným regentem Gahrronem.

Provinční cech mágů, vedený novicem Galenem

Novici Galenovi není dopřáno si na pozici cechmistra zvyknout, díky regentu lorda Fenrise, Gahrronovi má cech nemalé problémy. Vedení cechu tedy předává zkušenější arcimágyni ze Scarmind.

Provinční cech mágů, vedený arcimágyní Scarmind

Domluva s regentem lordaeronského trůnu je nevalná, možná z trucu, či schválnosti předává vedení cechu regentu osobně. Sama zase zmizí i se Suntraenem a jedinou cechovní kočkou.

Provinční cech mágů, vedený regentem Gahrronem

Pokud byli někdy mágové ve hvozdu úplně na dně. Tak pod vedením regenta Gahrrona. Naštěstí, se mu poštěstilo velezradit Lordaeronský trůn a mladá Johana z Fenrisu, dcera Lorda Fenrise, Gahrrona zbavuje všech práv a postů. Cech je předán mistru Moonleafovi.

Provinční cech mágů, vedený mistrem Moonleafem

Mistr se snaží cech pozvednout, ale s nevelkými úspěchy. Jestli je to tím, že mu stojí v cestě příliš překážek, nebo tím, že se znovu záhadně objevuje arcimág Inglorion?

Provinční cech mágů, vedený arcimágem Inglorionem

Inglorion přebírá cech znovu pod svou kontrolu a cech roste. Brzy se statutárně i mocensky dostává nad Lordaeronskou armádu, k její nelibosti. Netrvá to příliš dlouho a cech mágů kontroluje celou zemi. Sama ta doba, kdy se mágové při konklávi rozhodli jít a získat zpět své město, Ambermill, by mohla být zlatá, ale nebyla. Arcimág Inglorion umírá v souboji s mistrem Vorathielem, jež zahynul také. Obrovský nápor magie, který do Vorathiela uvolnil arcimág naneštěstí poraní i tělo sesilatele. Které je navíc zablokováno uměním známým jako kontrapunktura, kterému se Vorathiel věnoval.

Provinční cech mágů, vedený mágem Sulfuriusem

Po jistých dohadech uvnitř cechu, je na místo cechmistra navržen tehdy novic, později mistr Sulfurius. Jeho zástupcem se stává už Inglorionův zástupce, Moonleaf. Cech mágů opomněl jednu zásadní věc. Inglorion byl mágem Kirin Tor, které začala situace zajímat, když nebyly vyslyšeny dohody, mezi Kirin Tor a Inglorionem. Do hvozdu přichází magistr Shath’amon. Během snad pouhých čtyř rozhovorů rozvrací velkou část cechu. Z mistra Kirin Tor, Moonleafa, je mu nevolno a vyhání jej ze země.

Provinční cech mágů, vedený magistrem Shath’amonem

Když byl nakonec cechmistr Sulfurius obviněn z útoku na vojáka Lordaeronu. Rozhodl se magistr cech převzít do svých rukou. Krátce po té vyjednává s Lordem Fenrisem o právu mágů ve hvozdu. Žádá o podporu Kirin Tor, které v brzké době vysílají podporu v podobě jednotky bojových mágů.

Cech mágů samotný vyhlašuje svobodu, a prozatímně uzurpuje město Ambermill, pod svůj prapor.

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =