Pravidla

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Část I. Všeobecná ustanovení

 1. Administrátor je osoba s nejvyšším statusem. Jeho rozhodnutí je neměnné a vůči jeho verdiktu není možné se odvolat.
 2. Zástupce administrátora a Vedoucí vývoje mají právo rozhodovat a jednat v případě nepřítomnosti Administrátora jeho jménem.
 3. Členem projektového týmu se rozumí kdokoliv, kdo je uveden v přehledu aktivních členů týmu v pozici Administrátora, Vývojáře či Storytellera.
 4. Game Masterem (GM) se rozumí kdokoliv, kdo je uveden v přehledu aktivních členů týmu v pozici Administrátora, Vývojáře či Storytellera.
 5. Storytellerem (ST) se rozumí kdokoliv, kdo disponuje oprávněním manipulovat s nehráčskými postavami ve světě Nostalgie a/nebo je pověřen možností dozorovat nad Hráči.
 6. Vývojářem (Dev) se rozumí kdokoliv, kdo se podílí aktivně na vývoji světa Nostalgie.
 7. Hráčem s rozšířenou pravomocí se rozumí Hráč, který je oprávněn dozorovat nad Hráči a/nebo disponuje oprávněním manipulovat s nehráčskými postavami a zároveň není statutárním členem Projektového týmu.
 8. Hráčem se rozumí libovolný uživatel Účtu Nostalgia.
 9. Poskytovatelem se rozumí poskytovatel fyzického serveru.
 10. Svou registrací Hráč potvrdil znalost a souhlas s těmito Pravidly. Svým hraním na serveru Nostalgia nadále potvrzuje znalost právě aktuální verze Pravidel.
 11. Na serveru dále platí veškerá relevantní pravidla Poskytovatele.
 12. Rozpory, které tato Pravidla neošetřují, se řeší běžnou logikou zdravého rozumu. Člen Projektového týmu má v rozepřích hráčů rozhodující slovo.


Část II. Definice trestů

 1. Úprava reputace postavy
 2. Zabavení peněz či vybavení postavy
 3. Zablokování postavy
 4. Zabavení či smazání postavy
 5. Pozbytí práva na individuální podporu
 6. Zákaz komunikace na veřejných kanálech ve hře
 7. Zákaz komunikace ve hře
 8. Odpojení ze hry
 9. Zamezení přístupu do hry
 10. Zamezení přístupu na webové prezentace projektu
 11. Udělení Varování


Část III. Hráč

 1. Herní účty, postavy a vše, co je Hráčem na server odesláno, je majetkem Poskytovatele.
 2. Hráč může být kdykoliv potrestán, pokud Projektový tým uzná jeho provinění jako závažné. Administrátor má právo trestat i bez udání důvodu.
 3. Kontakt s členy Projektového týmu probíhá výlučně pomocí e-mailu, ticketového systému, systému technické podpory nebo pomocí Soukromých zpráv na fóru.
 4. Stížnosti na postup či rozhodnutí člena Projektového týmu řeší Administrátor nebo jeho zástupce.
 5. Hráč má právo požádat si o individuální podporu, itemy či ability v souladu s částí VI těchto Pravidel.
 6. Hráč je povinen mít pro hraní nainstalovaný Nostalgia Mod v aktuální verzi a používat povinné addony.
 7. Hráč je povinen sledovat oficiální web a fórum Nostalgie.
 8. Hráč je povinen respektovat členy a rozhodnutí Projektového týmu.
 9. Hráč je povinen nahlásit jakoukoliv potenciální chybu ve světě.
 10. Hráč je povinen nahlásit jiného Hráče, který koná v rozporu s těmito Pravidly.
 11. Hráči je zakázáno jakýmkoliv způsobem nadávat, urážet, pobuřovat, obtěžovat či napadat členy Projektového týmu a ostatní Hráče.
 12. Hráči je zakázáno porušovat zákony České nebo Slovenské republiky. Takový čin bude předán oficiálním výkonným orgánům těchto států.
 13. Hráči je zakázáno se vydávat za kohokoliv z členů Projektového týmu nebo vzbuzovat v ostatních Hráčích takový dojem.
 14. Hráči je zakázáno používat jakékoliv modifikace herního klienta, které nejsou schválené Projektovým týmem. Používání jakéhokoliv druhu hacku je považováno za hrubé porušení Pravidel.
 15. Hráči je zakázáno zneužívat chyb ve hře a aktivně je vyhledávat za účelem zneužití.
 16. Hráči je zakázáno obcházet herní mechanismy nastavené Projektovým týmem.
 17. Hráči je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet. Používání více herních účtů z jedné IP adresy je trestné. Hraní více různých Hráčů z jedné IP adresy je nutné hlásit předem členům Projektového týmu.
 18. Hráči je zakázáno sdílet svůj herní účet dalším lidem.
 19. Hráči je zakázáno propagovat jakýmkoliv způsobem jiný projekt podobného zaměření a to včetně uvádění jeho názvu.
 20. Hráči je zakázáno aktivně zjišťovat herní postavy členů Projektového týmu, prozrazovat je ostatním Hráčům a obtěžovat je jakýmikoliv požadavky.
 21. Hráči je zakázáno přesouvat peníze a výbavu mezi svými postavami posíláním poštou, předáváním přes ostatní Hráče či jakýmkoliv jiným způsobem bez souhlasu Projektového týmu.


Část IV. Postavy a Role Play pravidla

 1. Na serveru je vyžadován herní styl Role Play (RP) a to vždy a bez výjimky. Role Play komunikace není vyžadována na neveřejných komunikačních kanálech a na kanálech General a Chat, případně na dalších kanálech určených pro globální komunikaci mimo Role Play.
 2. Veškeré nerozhodné RP záležitosti se řeší pravidlem rollu. Ve výjimečných případech smí Hráči kontaktovat Projektový tým, který rozhodne dle svého uvážení a bez možnosti odvolání.
 3. Postavy musí mít jméno nejméně tři znaky dlouhé. Jméno nesmí obsahovat neslušné výrazy, pohoršovat či zesměšňovat ostatní Hráče. Jméno musí odpovídat statusu jména, nesmí jít o „sérii náhodných znaků“, nesmí jít o jméno ani modifikace jména známé postavy z reálného či fantasy světa. Jméno nesmí připomínat jména, přezdívky či jména postav členů Projektového týmu.
 4. Je zakázáno ignorovat nehráčské postavy, především postavy představující výkonnou moc.
 5. Je zakázáno bez předchozí domluvy používat tzv. poweremoty.
 6. Je zakázáno zneužívat mimoherní informace a informace, které neměla postava možnost sama zjistit.
 7. Je zakázáno bez souhlasu Projektového týmu opouštět herní zónu. Herní zóna zahrnuje Hvozd, Sen, hrad Falkenstein a aktuálně otevřené Jeskyně. Pokud se nedopatřením postava ocitne mimo herní zónu, je třeba zůstat na daném místě, neprodleně kontaktovat Projektový tým pomocí ticketového systému a odhlásit se z dané postavy.
 8. Násilnické RP, zmrzačení, RP smrt:
  1. Pokud poškozený Hráč nesouhlasí, vždy jde maximálně o vážná, ale vyléčitelná zranění.
  2. Trvalé zmrzačení a podobné nelze nijak zrušit či vyléčit bez souhlasu Projektového týmu.
  3. O udělení RP smrti rozhoduje vždy poškozený, nezávisle na vůli útočníka. Může být použito právo rozhodnutí Projektového týmu.
  4. Oznámením záměru udělit RP smrt útočník souhlasí také s možností udělení RP smrti jeho postavě.
  5. O smrti či zranění nehráčských postav rozhoduje vždy Projektový tým.
 9. Ability vyjadřující plížení a skrývání lze použít jen pro plížení ve stínech či jinak dobře zdůvodněných případech. Tyto ability je zakázáno používat pro samotné jejich mechanismy, tedy například zmizení uprostřed davu hráčských či nehráčských postav a příšer.
 10. Odhlašováním a neaktivitou (AFK) je v rámci možností zakázáno narušovat přirozenou atmosféru světa. Neaktivní postava musí být vždy označena příkazem /afk. Výjimku tvoří pády herního klienta, připojení k Internetu aj.
 11. V rámci RP je povoleno do určité míry používat vulgární slova, pokud to neobtěžuje ani nepobuřuje ostatní Hráče.
 12. Erotické Role Play je na serveru tolerováno pouze mezi 22. a 5. hodinou.
 13. Je zakázáno svým RP jakkoliv obtěžovat či pobuřovat ostatní Hráče.
 14. Organizované útoky na frakce smí probíhat pouze se souhlasem Projektového týmu správce dané frakce.
 15. Karma:
  1. Absolutní karma je mezihráčské anonymní hodnocení kvality RP.
  2. Vážená karma vyjadřuje kvalitu Hráčova RP s přihlédnutím k autorům jednotlivých hodnocení.
  3. Aktivní vážená karma je určena k vyrovnání rozdílu mezi dlouhodobými a začínajícími Hráči.
  4. Každé udělené hodnocení musí obsahovat konkrétní pravdivý důvod, za který bylo uděleno. Při pochybnostech lze požádat Projektový tým o přezkoumání důvodu. Projektový tým není nijak povinen hodnocení upravit.
  5. Hráč, jehož Vážená karma dosáhla hodnoty menší než −5, nebo který obdržel více než 5 záporných ohodnocení Absolutní karmy, je považován za porušujícího Role Play pravidla serveru.
 16. Boj
  1. Primární bojový systém je zajišťován pomocí systémových abilit.
  2. Pokud některá ze zúčastněných stran odůvodněně požádá o RP souboj, je slušností jí vyhovět. V opačném případě je třeba tuto stranu upozornit, že se chystáte k útoku systémovými abilitami.
  3. V případě neshod o způsobu boje využijte hlasování zúčastněných stran, pravidlo rollu nebo rozhodnutí Projektového týmu.
  4. Pokud se strany dohodnou na RP souboji a některá ze stran použije systémové ability, může se poškozená strana obrátit na Projektový tým, pokud může takovou dohodu dokázat (např. snímkem obrazovky).


Část V. Storyteller

 1. Storytellerům a Hráčům s rozšířenou pravomocí je zakázáno bez povolení hrát nehráčské postavy pro vlastní prospěch.
 2. Storytellerům a Hráčům s rozšířenou pravomocí je zakázáno bez povolení činit důležitá rozhodnutí přímo se týkající Hráčů (rušení RP smrtí a jiné) a trvalé přidělování itemů či abilit.
 3. Storytellerům a Hráčům s rozšířenou pravomocí je zakázáno bez povolení hrát vládce frakcí či jiné příběhově významné postavy.
 4. Storytellerům a Hráčům s rozšířenou pravomocí je zakázáno bez povolení hrát postavy či konat dozor u situací, u kterých dochází ke střetu zájmů.
 5. Storyteller či Hráč s rozšířenou pravomocí má možnost odmítnout kdykoliv dozor nad libovolným hráčem.
 6. Storytellerům a Hráčům s rozšířenou pravomocí je zakázáno bez povolení dozorovat situace, na něž nemají oprávnění systémově reagovat.


Část VI. Individuální podpora

 1. Individuální podpora zahrnuje zisk běžně nedostupné výbavy či abilit, případně další běžně nedostupné záležitosti.
 2. O individuální podporu má právo požádat každý Hráč, který splňuje nastavená pravidla pro podání žádosti.
 3. Je na uvážení Projektového týmu, zda žádosti vyhoví či ne.
 4. Žádosti o individuální podporu se podávají pomocí k tomu určenému systému. V odůvodněných případech lze požádat o individuální podporu jinou cestou.
 5. Stanovená pravidla pro umožnění podat žádost o individuální podporu:
  1. Absolutní karma Hráče musí být alespoň 12.
  2. Doba od odbanování v případě, že účet byl banován, nesmí být menší než 60 dnů.
  3. Účet nesměl pozbýt práva na individuální podporu.
  4. Na jednu postavu lze podat nejvýše pět žádostí. Výjimku může stanovit Projektový tým. Toto pravidlo se nevztahuje na ostatní zúčastněné v žádosti, není-li stanoveno jinak.
  5. Postava musí mít odehráno nejméně pět celých dní.
  6. Postava, která vyrobí vybavení či se dále podílí na vybavení žádosti musí splňovat výše uvedená pravidla kromě bodu 5.4.
  7. Učit ability ostatní postavy smí pouze ty postavy, u nichž o tom bylo předem rozhodnuto Projektovým týmem.
 6. O vytvoření herních objektů může požádat Hráč, jehož Absolutní karma dosáhla hodnoty alespoň 8 a splňuje body 5.2 a 5.3 VI. části těchto Pravidel. Žádost o vytvoření herních objektů se podává skrze ticketový systém.
 7. Životopis umožňuje hráčům zažádat si o podporu pro nově založené postavy. Životopis postavy musí splňovat svá pravidla na strukturu a vybavuje se pomocí Soukromých zpráv s pověřenými členy Projektového týmu. Postava, která má být životopisem odměněna musí být založena, avšak nesmí do odměnění opustit počáteční lokaci. Hráč podávající životopis musí splňovat body 5.2 a 5.3 VI. části těchto Pravidel.


Dodatek k pravidlům

 1. Od 1.1.2014 do odvolání není z provozních důvodů možné podávat nové žádosti o zisk výbavy v rámci Individuální podpory. Je však možné požádat o přidání této výbavy do příslušných výrobních stojanů. Zisk abilit je i nadále umožněn dle výše uvedených Pravidel a řešen je individuální dohodou pomocí e-mailu nebo Soukromých zpráv (řeší Administrátor nebo jeho zástupce).


Nabývá platnosti 1.8.2014.