Skip to main content

Úvod do magie

Hraní magických postav může vypadat náročně. A pro postavy magie náročná být má. A proto jak bychom ji měli chápat? Samozřejmě, že k tomu, aby ji mohla použít vaše postava, musíte i vy mít představu co se v okamžiku kouzlení děje. To proto, abychom dokázali smysluplně popsat svému okolí co a jak tvoříme a druhá strana mohla vydedukovat jak nám to pokazit.

Především, je ale potřeba zmínit, že k magii lze přistupovat hned několika způsoby a cestami, které se zdánlivě mohou vyvracet, přesto být správné. Mnoho národů se magii učilo z mnoha zdrojů. Nejhůře postižitelní jsou pro nás ti co se ji učili sami někde ve stodole z pochybných knih a vlastní intuice. A stejně tak je právě pro ně nejhorší nám vysvětlit, co a jak tvoří.

Rozeberu několik dominantních cest, jaké se učí ve většině Azerothu, i několik minoritních, kterými se lze inspirovat. Primární nótou pro elfskou populaci bude učení Falthienovi Akademie na Quel'thalassu, řízené z Magisterských teras po boku Sluneční studny. Pro téměř všechny ostatní primárním zdrojem učení bude bezpochyby organizace Kirin Tor z Dalaranu

Méně ortodoxní jsou v přístupu k magickým uměním zejména odpadlíci některé z organizací, renegáti, které organizace vyloučily, a osoby, které magii ovládají intuitivně. A v opačném extrému mistři svých oborů, kteří ale opustili omezené smýšlení některé organizace (zpravidla Kirin Tor).